Algemene voorwaarden Leusden

Artikel 1: Aanmelding en lidmaatschap

1.1          Aanmelding als lid van the real gym vindt plaats door middel van het verzenden van het juist en volledig ingevuld digitale inschrijfformulier vanuit de website www.therealgym.com of wel het papieren inschrijfformulier in de vestiging van the real gym juist en volledig in te vullen en te ondertekenen.  the real gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

1.2          the real gym biedt een drietal abonnementen; een 2 jaar abonnement, een 1 jaar abonnement en een vrij abonnement. De 2 jaar en 1 jaar abonnementen worden na afloop van de overeengekomen termijn automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Het Vrij abonnment is per direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.  

1.3          Gedurende een bedenktijd van 7 kalenderdagen na ondertekening van het contract in de club, heeft het lid de mogelijkheid om het contract kosteloos te herroepen. Bij online inschrijvingen geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitness en/of groepsfaciliteiten. Indien het lid binnen de bedenktijd besluit af te zien van het lidmaatschap, is the real gym gerechtigd om inschrijfgeld en de pro-rata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.

1.4      Met het verkregen lidmaatschap van the real gym kan een lid in alle vestigingen van the real gym sporten zonder enige vorm van bijbetaling.

1.5      Om lid te worden van the real gym hanteren wij een minimum leeftijd van 14 jaar. T/m 15 jaar is het volgen van een starttraining van 60 minuten onder begeleiding van  een Personal Trainer à € 29,95 verplicht.

1.6          the real gym is gerechtigd de door het lid aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden omtrent het lidmaatschap van the real gym en de door the real gym georganiseerde activiteiten en daaraan gerelateerde aangelegenheden. De gegevens van het lid worden zonder voorafgaande toestemming van het lid niet aan derden verstrekt.

1.7          Wijzigingen met betrekking tot de verstrekte gegevens als genoemd onder 1.1 dienen direct aan the real gym te worden doorgegeven. Indien the real gym niet over betreffende gegevens beschikt en in dat kader kosten dient te maken, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij het lid.

 Artikel 2: Lidmaatschapsgelden

2.1           the real gym biedt een drietal abonnementen; een 2 jaar abonnement, een 1 jaar abonnement en een vrij abonnement. De 2 jaar en 1 jaar abonnementen worden na afloop van de overeengekomen termijn automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Het Vrij abonnment is per direct opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

2.2          De eerste betaling bij een contract waarbij de contributie in maandelijkse termijnen wordt betaald, bestaat uit het inschrijfgeld, de kosten voor de aanschaf van the real key en de pro rata contributie voor de lopende maand. Indien het lid kiest voor betaling van de gehele contractperiode  bestaat deze uit eerste betaling uit het inschrijfgeld, de kosten voor de aanschaf van the real key, de pro rata contributie van de lopende maand en de contributie van de gehele eerste contractperiode.

2.3          Het lidmaatschap gaat, na de in 2.2.  gedane betaling, in op de 1e van de volgende kalendermaand. Gedurende de pro rata periode voorafgaande aan de eerste dag van de maand gelden voor het nieuwe lid reeds de algemene voorwaarden en de huisregels.

2.4          Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag the real gym een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling nodig is.

2.5          Het lid is in geen geval toegestaan over te gaan tot inhouding, korting, opschorting of verrekening van de aan the real gym verschuldigde betaling(en). Bij niet tijdige betaling is het lid, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, terstond in verzuim. Vanaf het moment dat het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en heeft the real gym het recht aan het lid de wettelijk verschuldigde vertragingsrente over het opeisbare bedrag vanaf de eerste dag dat het lid in verzuim is in rekening te brengen. Indien het lid na ingebrekestelling de vordering niet voldoet, zal the real gym genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven. Naast het op dat moment door het lid aan the real gym verschuldigde zal het lid alle bijkomende (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd, met een minimum van € 40 (veertig Euro), zoals omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten,  onverminderd alle overige rechten van the real gym. Het is het lid niet toegestaan de faciliteiten van the real gym te gebruiken tot het moment dat het lid aan voornoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.6          the real gym biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschapsabonnementen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

2.7          Alle prijzen zijn inclusief BTW. the real gym is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

2.8          the real gym is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te verhogen en/of te indexeren. Eventuele prijsverhogingen zullen minimaal 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend worden gemaakt. Indien een prijsverhoging plaastvindt, dan heeft het lid recht om de overeenkomst binnen 4 weken na bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terug betaald.

 Artikel 3: Lidmaatschapssleutel

3.1          Het lid ontvangt, nadat het lidmaatschap definitief is, the real key. Deze sleutel wordt hiermee eigendom van het lid en is strikt persoonlijk. Het lid is verantwoordelijk voor het gebruik van the real key.

3.2          Deze sleutel geeft het lid toegang tot elk van de vestigingen van the real gym in Nederland.

3.3          the real gym is bevoegd om bij misbruik van deze sleutel het lid de toegang te ontzeggen.

3.4          Verlies of diefstal van de lidmaatschapssleutel dient direct aan the real gym te worden gemeld. the real gym zal in een dergelijk geval € 15,00 in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe sleutel.

3.5          the real gym is gerechtigd om op ieder tijdstip een identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de sleutel binnenkomt inderdaad een clublid is. Indien een dergelijke identificatie niet kan worden overlegd, is the real gym eveneens gerechtigd de toegang tot de club te ontzeggen.

 Artikel 4: Groepslessen

4.1          Deelname aan de groepslessen is alleen mogelijk in combinatie met een fitnessabonnement.

4.2          Om deel te nemen aan de groepslessen betaal je een toeslag van € 7,- per maand boven op het gekozen fitnessabonnement gedurende de looptijd van dit abonnement.

4.3          Het is mogelijk om aan een lopend abonnement groepslessen toe te voegen.

4.4          Het is niet mogelijk om voor einde van de looptijd van je abonnement het groepslessen-deel en bijbehorende toeslag van € 7,- per maand te beëindigen.

4.5          Indien je lopende abonnement automatisch is overgegaan naar een abonnement voor onbepaalde tijd,  geldt er voor het groepslessen-deel een opzegtermijn van één kalendermaand.

4.6          Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. the real gym houdt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

4.7          Het is niet mogelijk om de lessen vooraf te reserveren. Maximaal een half uur voor aanvang van de les kun je je bij de balie melden en een deelname bewijs in ontvangst nemen. Dit zal bij de aanvang van de les door de instructeur ingenomen worden. Per les kunnen maximaal 24 deelnemers toegelaten worden.

4.8          Kinderen tot 16 jaar mogen niet deelnemen aan de lessen.

Artikel 5: Openingstijden

5.1          the real gym behoudt zich het recht voor om de openingstijden en -dagen te wijzigen.

5.2          Op officiële en erkende feestdagen is the real gym vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

 Artikel 6: Beëindigen

6.1          Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij the real gym, t.a.v. Support Center per adres Postbus 85, 3720 AB Bilthoven of per email via info@therealgym.com. In beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Het lid ontvangt bij akkoord een bevestiging per email van the real gym.

6.2          Bij overlijden wordt het abonnement op de eerste melding direct beëindigd. Vooruitbetaalde contributie zal pro rata worden gerestitueerd.

6.3          Bij verhuizing kan het abonnement worden opgezegd drie maanden na aanvang van het abonnement met een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij het opzeggen van abonnement in het eerste contractjaar dient een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente te worden overlegd. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij the real gym, t.a.v. Support Center per adres Postbus 85, 3720 AB Bilthoven of per email via info@therealgym.com. Het lid ontvangt bij akkoord een email ter bevestiging van the real gym. Vooruitbetaalde contributie zal pro rata worden gerestitueerd.

6.4          the real gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, of indien the real gym uit het doen of nalaten van het lid redelijkerwijs kan afleiden dat het lid zich niet zal houden aan betreffende huisregels, op aangeven van de club manager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van betreffend lidmaatschap is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 7: Opschorting

7.1          Opschorting of bevriezing van het abonnement is eenmaal per kalenderjaar mogelijk bij zwangerschap en/of langdurige ziekte of blessure. Deze bevriezing kan voor een periode van maximaal zes maanden en gaat in per hele maand. De incasso wordt voor dezelfde periode (per kalendermaand) ook bevroren. Na hervatting van het actief lidmaatschap, wordt de incasso weer geactiveerd.

7.2          Voor de bevriezing dient het lid een zwangerschaps- of doktersverklaring te overleggen. Een aanvraag met kopie van deze verklaring moet worden gestuurd naar the real gym, t.a.v. Support Center per adres Postbus 85, 3720 AB Bilthoven of per email via info@therealgym.com. Het lid ontvangt bij akkoord een email ter bevestiging van the real gym.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

8.1          Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma en/of activiteiten van welke aard ook bij the real gym is geheel voor eigen risico van het lid.

8.2          the real gym, de the real gym coaches, club managers en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van het management van the real gym.

8.3          the real gym, de the real gym coaches, club managers en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

8.4          Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van the real gym, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 9: Huisregels

9.1          De algemene voorwaarden en de in dit document genoemde huisregels zijn overhandigd aan het lid ter gelegenheid van de inschrijving. Door het sluiten van een lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van the real gym te kennen en hiernaar te handelen.

9.2          De huisregels van the real gym vestiging staan eveneens op de website www.therealgym.com en zijn bij de balie van the real gym vestiging op te vragen.

9.3          De algemene voorwaarden van the real gym worden overhandigd bij het afsluiten van het lidmaatschap en staan tevens vermeld op de website www.therealgym.com en zijn tevens bij de balie van the real gym vestiging op te vragen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30248549.

Artikel 10: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

10.1       Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met the real gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2       Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de overeenkomst tussen het lid en the real gym, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

10.3       the real gym is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en algemene voorwaarden gelden voor alle leden en gaan in een maand nadat ze zijn toegestuurd, tenzij een lid met het oog op een verslechtering van haar positie door betreffende wijziging binnen betreffende termijn, met inachtneming van het opzegtermijn, het lidmaatschap opzegt.

Wij hanteren tevens de algemene leveringsvoorwaarden van NL ACTIEF. Klik hier voor meer info >>

Algemene voorwaarden the real gym Leusden versie januari 2019


Officiële prijzen the real gym Leusden vanaf januari 2019

2 jaar abonnement € 22,50 per maand • 1 jaar abonnement € 24,50 per maand • Vrij abonnement € 34,50 per maand • Toeslag groepslessen per maand € 7,- • Inschrijfgeld (eenmalig): € 30,- • Kosten the real key: € 15,- • Dagpas: € 10,00


Huisregels

the real gym biedt een top fitness ervaring voor onze leden. Om iedereen met plezier te laten sporten, heeft the real gym de volgende huisregels opgesteld:

• Gebruik een handdoek tijdens het trainen op alle apparaten.

• Draag zaalschoenen in de trainingsruimte. Schoenen die buiten zijn gedragen en schoenen die afgeven zijn niet toegestaan.

• Draag bij het betreden van de trainingsruimte schone en correcte sportkleding.

• Neem je lidmaatschapssleutel altijd mee naar elke training.

• Leg na gebruik de losse onderdelen (gewichten, dumbels etc.) weer terug op hun plaats.

• Verwijder transpiratie van het apparaat met je handdoek of met de daarvoor bestemde papierrol en spray.

• Gebruik alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) in de trainingsruimtes.

• Laat tassen, jassen of andere kledingstukken achter in de daarvoor bestemde Lockers.

• Nuttig geen etenswaren in de trainingsruimte.

• Telefoneren is niet toegestaan in de trainingsruimte.

• Het is niet toegestaan om te fotograferen of te filmen in the real gym.

• Val geen andere clubleden lastig.

• Neem geen huisdieren mee naar the real gym.

• Gebruik geen alcohol, drugs en/of rook niet in the real gym.

• Je kunt met je lidmaatschapssleutel gebruik maken van de lockers. Alle lockers worden aan het einde van de dag geleegd. Achtergelaten inhoud wordt 4 weken bewaard en daarna weggegooid.

• Beschadigingen die veroorzaakt worden aan the real gym, worden verhaald op diegene die dit veroorzaakt heeft.